top of page

Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych osób korzystających z serwisu oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisu prowadzonego w sieci Internet pod adresem elektroepilacja.pl (dalej jako „Serwis”). Serwis jest prowadzony przez spółkę ELEKTROEPILACJA.PL SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001064299, REGON 526700960, NIP 5273080710, która jest administratorem danych osobowych (dalej jako „Administrator”) gromadzonych, przetwarzanych i wykorzystywanych w związku z korzystaniem przez użytkowników z Serwisu (dalej jako „Użytkownicy” lub z osobna jako „Użytkownik”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: contact@elektroepilacja.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ELEKTROEPILACJA.PL SP. Z O.O., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa. U Administratora wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@elektroepilacja.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: ELEKTROEPILACJA.PL SP. Z O.O., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.

Administrator działa zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), w tym w szczególności: odpowiednio zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed niezgodnym z prawem dostępem do danych osobowych przez osoby trzecie, w szczególności szyfruje dane osobowe, archiwizuje dane osobowe, dokonuje oceny środków zabezpieczających dane osobowe, zapewnia poufność, integralność, dostępność oraz odporność systemów i usług przetwarzania.


§ 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu

Korzystanie z funkcjonalności Serwisu może wiązać się ze zbieraniem i przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Użytkowników. Dane Użytkownika, wprowadzane do Serwisu, stanowią własność Użytkownika. Informacje i dane o Użytkownikach zbierane są w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Serwisu. Dane Użytkownika zbierane i przetwarzane przez Administratora obejmują następujące rodzaje danych osobowych Użytkownika: imię, nazwisko, data urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail, w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną; nazwa firmy, dane adresowe firmy, numer NIP – w przypadku wyrażenia przez Użytkownika chęci otrzymania faktury VAT potwierdzającej zakup usług za pośrednictwem Serwisu. Dane Użytkownika są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 • w celu korzystania z funkcjonalności Serwisu oraz świadczenia usług oferowanych przez Serwis, w tym w szczególności w celu świadczenia kompleksowych usług elektroepilacji, udzielania porad i konsultacji kosmetycznych oraz innych zabiegów i usług oferowanych przez Serwis, dokonywania rozliczeń – w celu wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 • w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oferowanych w Serwisie, w szczególności w zakresie prowadzenia i obsługi konta Użytkownika, składania i realizacji rezerwacji zabiegów, dokonywania rozliczeń – w celu wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w celach księgowych, rachunkowych i podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

 • w celach kontaktowych, czyli przyjmowania i obsługi zgłoszeń i zapytań przesyłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego, e-maila, telefonu, czatu czy innych środków porozumiewania się na odległość – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielenia odpowiedzi na zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 • w celach dowodowych i archiwalnych, w tym dla potrzeb prowadzenia dokumentacji działalności prowadzonej przez Administratora oraz zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 • w celach analitycznych, w tym w szczególności w celu badania satysfakcji Użytkowników, dostosowywania oferty Serwisu do oczekiwań Użytkowników, polepszenia jakości świadczonych usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 • w celu oferowania przez Administratora produktów i usług własnych bezpośrednio Użytkownikom (marketing bezpośredni i remarketing), w tym dobierania ich pod kątem potrzeb Użytkownika za pomocą profilowania, które jednak nie będzie istotnie wpływać na sytuację Użytkownika ani wywoływać skutków prawnych wobec niego, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

 • w celu otrzymywania informacji handlowych dotyczących towarów lub usług własnych Administratora drogą elektroniczną lub przekazywania za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (drogą telefoniczną) treści marketingowych – na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne).

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane przez Administratora mogą obejmować dane szczególnych kategorii – dane dotyczące zdrowia – Administrator przetwarza dane wyłącznie w celu świadczenia kompleksowych usług elektroepilacji, udzielania porad i konsultacji kosmetycznych oraz prowadzenia akt osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Podanie danych oraz zgoda na przetwarzanie danych dotyczących zdrowia jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie lub niewyrażenie zgody będzie skutkowało niemożnością wykonania zabiegu lub usługi. Zgoda taka może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonanie na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wykonywanie marketingu bezpośredniego przez Administratora przy użyciu urządzeń końcowych (w szczególności telefonów komórkowych i stacjonarnych, tabletów, komputerów) oraz automatycznych systemów wywołujących, na podany przez Użytkownika numer telefonu oraz adres e-mail, polegających na otrzymywaniu komunikatów marketingowych o produktach i usługach Administratora oraz o akcjach marketingowych organizowanych przez niego oraz przesyłanie informacji handlowych dotyczących towarów lub usług oferowanych przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344) lub telefon w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2024 r., poz. 34) uzależnione jest od wyrażenia przez Użytkownika odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych oraz zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Zgoda taka może być w dowolnym momencie cofnięta – Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania dalszych informacji handlowych poprzez kontakt telefoniczny pod numerem infolinii podanym na stronie internetowej lub kontaktując się ze spółką pod adresem e-mail: contact@elektroepilacja.pl lub pisemnie pisząc na adres wskazany w § 1 ust. 3 lub 4 powyżej.

 

§ 3. Uprawnienia Użytkowników

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 • usunięcia danych – jeżeli zdaniem Użytkownika nie ma podstaw do tego, by Administrator przetwarzał jego dane,

 • ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli zdaniem Użytkownika Administrator posiada nieprawidłowe dane na jego temat lub przetwarza je bezpodstawnie; lub Użytkownik nie wyraża zgody na usunięcie danych ze względu na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu względem przetwarzania danych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni,

 • przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi na podstawie umowy lub zgody, Użytkownik może też zlecić Administratorowi przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli Użytkownik uważa, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,

 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które Administrator przetwarza na podstawie jego zgody; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Użytkownik udostępnia wszelkie dane dobrowolnie i świadomie.

 

 

 

§ 4. Odbiorcy danych i przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mogą mieć następujące kategorie podmiotów:

 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora,

 • współpracujący z Administratorem partnerzy oraz partnerzy Administratora, prowadzący na podstawie odrębnej umowy pod marką Administratora salony elektroepilacji, którzy w zależności od charakteru współpracy mogą być także odrębnymi administratorami danych,

 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług funkcjonalności (w szczególności podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy i współpracownicy),

 • podmioty dokonujące analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami, w szczególności Google LLC, więcej informacji na temat prawa ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://policies.google.com/privacy,

 • uprawnione organy publiczne – na podstawie właściwych przepisów prawa, w szczególności w ramach walki z oszustwami i nadużyciami.

Poza wskazanymi przypadkami Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie danych osobowych przekazanych przez Użytkownika poza terytorium EOG, chyba że podejmie środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych bądź przekazanie danych osobowych będzie się odbywać w oparciu o standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W ramach prowadzenia Serwisu Administrator korzysta z usług Google, gdzie Google jest odrębnym administratorem danych osobowych Użytkowników. Administrator promuje usługi za pomocą Google AdWords. Dane zbierane o Użytkownikach są pomocne w lepszym ukierunkowaniu reklam i promocji właściciela Serwisu, a także służą opracowywaniu kampanii remarketingowych. Administrator dokłada szczególnych starań, aby zachęcić Użytkowników do odwiedzania Serwisu. Dlatego też, aby ulepszyć swe usługi i udoskonalić Serwis, zbiera w formie bezosobowej za pomocą systemu Google Analytics informacje o technicznym profilu Użytkownika.

Administrator może też zbierać dane statystyczne dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych usług oferowanych przez Serwis, dzieląc się nimi z innymi podmiotami. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo, bez możliwości wyodrębnienia na ich podstawie danych osobowych Użytkowników. Zbierane dane statystyczne Administrator może wykorzystywać także w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.

 

§ 5. Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich

Serwis nie jest zaprojektowany ani adresowany do osób poniżej 16 roku życia.

§ 6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przekazane przez Użytkownika będą przetwarzane tak długo, jak będzie to niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Okres przechowywania danych nie jest ściśle określony i zależy od wielu czynników, w tym od decyzji Użytkownika dotyczących korzystania z usług Serwisu. Niemniej jednak, okres ten nie będzie dłuższy niż:

 • dla danych przetwarzanych w ramach wykonania umów zawartych z Administratorem – przez czas trwania tych umów oraz po ich zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących przedawnienia roszczeń, co oznacza maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia umowy,

 • w przypadku danych przetwarzanych w celu spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości – przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, nie dłużej niż 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy,

 • dla danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu realizacji tych interesów lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych w ten sposób,

 • dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika – do momentu cofnięcia tej zgody przez Użytkownika.


§ 7. Pliki cookies

Serwis automatycznie zbiera wyłącznie informacje zawarte w plikach cookies, o których mowa poniżej. W wyniku korzystania z Serwisu na urządzeniach użytkownika mogą być przechowywane pliki tekstowe (tzw. ciasteczka – cookies), które mają na celu ułatwienie użytkownikowi dostępu do Serwisu i korzystania z niego. Pliki cookies służą również do badania preferencji i zachowań Użytkownika, co umożliwia dostarczenie spersonalizowanych treści w Serwisie oraz ulepszenie jego funkcjonowania. Dane zbierane za pomocą plików cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych.

Użytkownik może wyłączyć umieszczanie i przechowywanie plików cookies za pomocą używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Sposób wyłączenia plików cookies zależy od używanej przez Użytkownika przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na dedykowanych stronach tych przeglądarek. Spółka może gromadzić pliki cookies w dwóch rodzajach: jako pliki „sesyjne” oraz pliki „stałe”. Pliki „sesyjne” to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania się ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Pliki „stałe” pozostają na urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. Pliki cookies mogą być wykorzystane do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies za pomocą dostępnych narzędzi online.

Administrator zastrzega, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.


 

§ 8. Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji i modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności, szczególnie w przypadku ewolucji technologii internetowych, zmian w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych lub rozwoju Serwisu. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach w sposób jasny i zrozumiały, aby byli świadomi wprowadzanych modyfikacji.

bottom of page