top of page

Polityka prywatności

Warunki ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa procedurę przetwarzania i ochrony danych osobowych, które użytkownicy przekazują właścicielowi strony w trakcie korzystania ze strony.

 

1.2 Właściciel strony zobowiązuje się do zapewnienia poufności i ochrony danych osobowych użytkowników zgodnie z wymogami przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej o ochronie danych osobowych.

 

1.3 Dane osobowe to wszelkie dane dotyczące użytkownika, które przekazuje on właścicielowi strony podczas korzystania ze strony.

 

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

2.1 Właściciel strony zbiera dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług żądanych przez użytkownika i/lub do realizacji zamówień złożonych przez użytkownika.

 

2.2 Dane osobowe mogą być wykorzystywane przez właściciela strony do następujących celów:

 

Świadczenie usług, o które prosi użytkownik;

Przetwarzanie zamówień, które użytkownik składa;

Przetwarzanie zapytań i pytań od użytkownika;

Powiadamianie użytkowników o nowych usługach i ofertach.

2.3 Właściciel strony internetowej może wykorzystywać technologię cookies do zbierania informacji o odwiedzających stronę internetową oraz do poprawy jakości świadczonych usług.

 

Przechowywanie i ochrona danych osobowych

3.1 Właściciel strony zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych użytkowników i nie przekazywania ich osobom trzecim bez zgody użytkownika.

 

3.2 Właściciel strony podejmie wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, zmianą lub zniszczeniem.

 

3.3 Użytkownik ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Właściciela strony.

 

4. Zmiany w polityce prywatności

4.1 Właściciel strony zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie bez zgody użytkownika.

 

4.2 Zmiany w polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej.

 

Informacje kontaktowe

5.1 Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności lub przetwarzania jego danych osobowych, może skontaktować się z właścicielem strony za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, wskazanych na stronie.

 

5.2 Właściciel strony zobowiązuje się do rozpatrzenia prośby użytkownika i udzielenia odpowiedzi w możliwie najkrótszym czasie.

 

Zgoda użytkownika

6.1 Korzystając ze strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na niniejszą politykę prywatności i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z nią.

 

6.2 Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszą polityką prywatności lub przetwarzaniem jego danych osobowych, musi zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

 

7. Dodatkowe warunki

7.1 Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez użytkownika jego danych osobowych na innych stronach internetowych lub w innych aplikacjach.

 

7.2 Właściciel strony może używać linków do innych stron internetowych i zasobów jako dodatkowych informacji dla użytkowników, ale nie odpowiada za treść ich materiałów lub politykę prywatności.

 

7.3 Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej należącej i obsługiwanej przez Właściciela strony i nie ma zastosowania do innych stron internetowych lub zasobów, które mogą być z nią powiązane.

 

7.4 Jeśli użytkownik nie zgadza się z niniejszą polityką prywatności, nie powinien korzystać ze strony internetowej i nie powinien przekazywać swoich danych osobowych właścicielowi strony.

 

7.5 Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia użytkowników. Użytkownicy mogą sprawdzić najnowszą wersję polityki prywatności na stronie internetowej.

8. Postanowienia końcowe
8.1 Niniejsza polityka prywatności podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

8.2 Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej polityki prywatności zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.

8.3 Niniejsza polityka prywatności wejdzie w życie z chwilą jej opublikowania na stronie internetowej i będzie obowiązywać do momentu zastąpienia jej nową wersją.

8.4 Jeśli użytkownik nadal korzysta ze strony internetowej po wprowadzeniu zmian w niniejszej polityce prywatności, oznacza to, że użytkownik akceptuje i zgadza się na te zmiany.

 

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

9.1 Przekazując swoje dane osobowe właścicielowi strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

 

9.2 Użytkownik wyraża również zgodę na przekazanie swoich danych osobowych osobom trzecim, jeżeli jest to niezbędne do świadczenia usług, o które prosi.

 

9.3 Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez złożenie odpowiedniego wniosku do właściciela strony.

 

9.4 Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości korzystania przez użytkownika z serwisu i świadczenia usług.

 

9.5 Właściciel strony zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony danych osobowych oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia poufności i ochrony danych osobowych użytkowników.

 

10. Rozwiązywanie sporów

10.1 W przypadku sporu lub braku porozumienia pomiędzy właścicielem serwisu a użytkownikiem, powinien on zostać rozwiązany w drodze negocjacji.

 

10.2 Jeśli negocjacje nie doprowadzą do rozwiązania sporu, użytkownik ma prawo zwrócić się do sądu lub innego właściwego organu w celu rozstrzygnięcia sporu zgodnie z obowiązującym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

 

10.3 Rozwiązywanie sporów zgodnie z niniejszą polityką prywatności nie ogranicza prawa użytkowników do zwrócenia się do organów władzy publicznej o ochronę swoich praw.

 

11. Dane kontaktowe właściciela strony internetowej

11.1 Właściciel strony internetowej: imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail.

 

11.2 Użytkownicy mogą kontaktować się z właścicielem strony internetowej w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych pod danymi kontaktowymi wskazanymi na stronie internetowej.

12. Inne warunki

12.1 Niniejsza polityka prywatności jest jedynym dokumentem, który reguluje przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez właściciela strony internetowej.

 

12.2 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej polityki prywatności zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie będzie to miało wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.

 

12.3 Właściciel strony internetowej zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników. Użytkownicy mogą sprawdzić najnowszą wersję polityki prywatności na stronie internetowej.

 

12.4. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, które mogą mieć dostęp do danych osobowych Użytkowników w wyniku korzystania z Serwisu.

 

12.5. Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie od momentu jej opublikowania na stronie internetowej i obowiązuje do momentu zastąpienia jej nową wersją.

 

12.6. Dalsze korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej po wprowadzeniu zmian w niniejszej polityce prywatności oznacza, że Użytkownik akceptuje i zgadza się na te zmiany.

bottom of page