top of page

Regulamin korzystania z usług gabinetów elektroepilacji

§ 1. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin korzystania z usług Gabinetu Elektroepilacji (zwany dalej „Regulaminem Gabinetu”) określa zasady korzystania przez osobę, która zakupiła lub planuje zakupić Usługę elektroepilacji świadczoną w Gabinetach Elektroepilacji lub osobę, na której rzecz Usługa została zakupiona przez osobę trzecią (dalej „Klient”) z usług oferowanych przez specjalistyczne Gabinety Elektroepilacji prowadzone przez spółkę ELEKTROEPILACJA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001064299, REGON 526700960, NIP 5273080710 (zwaną dalej „Spółką”), adresem elektronicznym Spółki do korespondencji jest contact@elektroepilacja.pl, nr tel. 515222832.

 2. Wszelkie pojęcia pisane w Regulaminie Gabinetu z dużej litery mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu, chyba że co innego wynika wprost z niniejszego Regulaminu Gabinetu.

 3. Spółka lub Partner oferują świadczenie Usług lub sprzedaż Produktów w Gabinetach Elektroepilacji w lokalizacjach wskazanych w Serwisie na podstawie Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży Produktów zawartych przez Serwis lub umowy o świadczenie Usług w Gabinetach Elektroepilacji („Umowa o Świadczenie Usług w Gabinetach Elektroepilacji”) lub umowy sprzedaży Produktów zawartych w Gabinetach Elektroepilacji („Umowa Sprzedaży Produktów w Gabinetach Elektroepilacji”).

 4. Godziny otwarcia są ustalone indywidualnie dla poszczególnych Gabinetów Elektroepilacji. Informacje o godzinach otwarcia konkretnego Gabinetu można uzyskać w Serwisie, siedzibie Spółki, w każdym z Gabinetów Elektroepilacji lub kontaktując się z danymi kontaktowymi Gabinetu widocznymi w Serwisie.

 5. Gabinet oferuje świadczenie kompleksowych zabiegów elektroepilacji na ciele lub jego częściach oraz udzielanie porad i konsultacji z zakresu elektroepilacji oraz innych usług niezwiązanych bezpośrednio z zabiegami medycznymi (zwanych dalej łącznie „Usługami”) oraz sprzedaż Produktów związanych z elektroepilacją.

 6. Głównym zabiegiem świadczonym w Gabinetach jest elektroepilacja, polegająca na trwałym usunięciu owłosienia we wskazanym przez Klienta miejscu, poprzez wprowadzenie do mieszka włosowego cienkiej sondy i zastosowanie prądu, który niszczy cebulkę włosa („Zabieg Elektroepilacji”). Gabinet może oferować również inne usługi o charakterze estetycznym, np. konsultacje dotyczące elektroepilacji i inne (zwane dalej łącznie „Zabiegiem”).

 7. Gabinet może oferować również zestaw określonej liczby Zabiegów na wybrane partie ciała oferowany przez Spółkę lub Partnera w Gabinetach, możliwy do wykorzystania w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od daty wykonania pierwszego Zabiegu, których nabycie lub rezerwacja jest możliwa w Gabinetach Elektroepilacji („Pakiet”).

 8. Gabinet może oferować również pakiet określonej liczby godzin zabiegów elektroepilacji, które Klient może wykorzystać na zabiegi na wybrane partie ciała. Pakiet ten, skomponowany indywidualnie przez Kupującego, jest dostępny do wykorzystania w ciągu ustalonego okresu, zaczynając od momentu realizacji pierwszego zabiegu. Nabycie lub rezerwacja pakietu godzin jest możliwa w każdym z naszych Gabinetów Elektroepilacji.

 9. Do korzystania z zabiegów uprawnione są osoby pełnoletnie z pełną zdolnością do czynności prawnych, a także osoby z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, lecz wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody ich opiekuna prawnego, przedłożonej osobiście przed rozpoczęciem zabiegu w naszym Gabinecie Elektroepilacji.
   

§ 2. Umowa o Świadczenie Usług w Gabinecie i Umowa Sprzedaży Produktów w Gabinecie

 1. Dokonując zakupu Usługi lub Produktu w Gabinecie, Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Gabinetu i go akceptuje. Zakup Usługi lub Produktu oznacza także złożenie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z Usług oraz akceptację oświadczeń zawartych w Karcie Klienta.

 2. Umowa Sprzedaży Produktów w Gabinecie dotyczy Produktów dostępnych w ofercie Gabinetu. Zakup Produktu wiąże się z koniecznością dokonania zapłaty przez Klienta, a Umowa Sprzedaży Produktów zostaje zawarta w momencie otrzymania płatności przez Gabinet.

 3. Podobnie, zakup Usług świadczonych w Gabinecie obliguje Klienta do zapłaty, a Umowa o Świadczenie Usług w Gabinecie zostaje zawarta z chwilą otrzymania płatności. Klient po zawarciu Umowy o Świadczenie Usług otrzyma potwierdzenie rezerwacji Usługi na podany adres e-mail lub numer telefonu.

 4. Płatności za Usługi i Produkty oferowane w Gabinecie można dokonywać na miejscu gotówką lub kartą płatniczą/kredytową.

 5. Od Umowy o Świadczenie Usług w Gabinecie oraz Umowy Sprzedaży Produktów w Gabinecie nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

 6. Klient powinien rozpocząć realizację Usługi w ciągu 6 miesięcy od daty jej zakupu i w tym okresie skorzystać z Usług Gabinetu, wykonując Zabieg. Brak realizacji Usługi przez Klienta w wyznaczonym terminie skutkuje utratą wszelkich praw do Usługi, w tym prawa do zwrotu zapłaty czy otrzymania rekompensaty za niezrealizowaną Usługę.

 

§ 3. Obowiązki Klienta

 1. Klienci Gabinetu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Gabinetu i regulaminem serwisu Elektroepilacja.pl dostępnym na stronie Serwisu przed rozpoczęciem Zabiegu oraz do przestrzegania jego postanowień i stosowania się do zaleceń personelu Gabinetu. Każdy Klient korzystający z oferty Gabinetu, szczególnie przystępujący do Zabiegu, oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Gabinetu, że w pełni akceptuje jego warunki i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

 2. Ponadto, Klient jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania Karty Klienta przed przystąpieniem do Zabiegu. Karta Klienta to dokument, w którym Klient wskazuje swoją historię medyczną umożliwiającą wykluczenie istniejących przeciwwskazań do Zabiegu, zapoznaje się i oświadcza, że zapoznał się z procedurami Zabiegu, jest świadomy korzyści oraz ewentualnych skutków ubocznych i wyraża zgodę na dobrowolne przeprowadzenie Zabiegu. Wzór Karty Klienta jest dostępny na stronie Serwisu oraz w Gabinecie.

 3. Dodatkowo, Klient ma możliwość wypełnienia Karty Klienta (Formularza zgody i weryfikacji przeciwwskazań) online w formie elektronicznej bezpośrednio po rezerwacji terminu na Zabieg.

 4. Pracownik Gabinetu lub pracownik infolinii przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia, czy ze względu na stan zdrowia Klienta, przebyte choroby oraz tryb życia nie zachodzą przeciwwskazania do wykonania Zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych. Klient zobowiązany jest poinformować pracownika Gabinetu o wszelkich przeciwwskazaniach oraz o innych istotnych dla Zabiegu okolicznościach, takich jak choroby, stany zapalne, ciąża, przyjmowane leki itp.

 5. Zakup usługi Zabiegu w Gabinecie jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z usługi oraz z akceptacją Regulaminu Gabinetu.

 6. W przypadku wszelkich innych wątpliwości, zalecamy konsultację z lekarzem prowadzącym. Zapewniamy, że bezpieczeństwo i dobrostan naszych klientów są dla nas priorytetem.

 7. Szczegółowe przeciwwskazania do realizacji poszczególnych zabiegów zostały określone w Karcie Klienta, która jest podpisywana przed rozpoczęciem zabiegu lub wypełnienia online w formie elektronicznej. Wzór tej karty dostępny jest również na stronie naszego serwisu.

 8. Klient zobowiązany poinformować naszych specjalistów o ewentualnym pogorszeniu samopoczucia podczas trwania zabiegu.

 9. Klient ma obowiązek stosowania się do zaleceń pozabiegowych, które zostaną Ci przekazane po wykonaniu zabiegu.

 10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa wykonania zabiegu, nasz personel może odmówić jego przeprowadzenia lub zaproponować inny termin. Jeśli dokonałaś już opłaty, a zabieg nie zostanie zrealizowany z powodu zaistniałych okoliczności, zapewniamy zwrot kosztów.

 11. Przeciwwskazaniami do korzystania z zabiegów w naszym gabinecie elektroepilacji są:

1. niedobory odporności (wirus HIV, zapalenie wątroby lub inne niedobory odporności)

2. astenia (uogólnione osłabienie)
3. zaburzenia neuropsychiatryczne
4. Ciąża (I trymestr), laktacja (pierwsze 6 miesięcy)
5. Padaczka
6. Choroby onkologiczne
7. Choroby serca, w tym nadciśnienie tętnicze i choroby niedokrwienne oraz wady serca
8. Przyjmowanie leków fotouczulających
9. Żylaki w miejscu ekspozycji
10. Przyjmowanie Roaccutane (Isotretinoin) przez 6 miesięcy przed zabiegiem
11. Przyjmowanie leków antybiotykowych w ciągu 2 tygodni przed depilacją
12. Cukrzyca w stadium dekompensacji
13. Choroby somatyczne w fazie ostrej.
14. Hipertermia
15. Hemofilia, zaburzenia krzepnięcia krwi i stosowanie leków zmniejszających krzepliwość krwi (antykoagulantów)
16. Metalowe implanty, w tym "złote nitki" w obszarze zabiegowym
Zabieg może być niebezpieczny dla osób z metalowymi implantami, w tym "złotymi nitkami" w obszarze zabiegowym.
17. Obecność rozrusznika serca lub implantu ślimakowego
18. Obecność procesów infekcyjnych i zapalnych na skórze, w tym zaostrzenie przewlekłych chorób skóry oraz wszelkie inne zaburzenia integralności skóry (brodawki, opryszczka, choroby grzybicze, skaleczenia, znamiona, świeże blizny, oparzenia słoneczne, liszaje, stany zapalne, trądzik itp.)
19. Menstruacja
Nie zaleca się wykonywania zabiegu podczas miesiączki ze względu na zwiększoną wrażliwość skóry i możliwe ryzyko infekcji.
20. Astma
21. Nietolerancja prądu

§ 4. Oferta Gabinetu 

 1. Ceny Usług lub Produktów (za wyjątkiem cen Zabiegów) wskazane w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Jedynym źródłem obowiązujących cen (z wyłączeniem cen Zabiegów) jest cennik dostępny w każdym Gabinetie. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Usługi lub Produktu wskazanej w cenniku w przypadku indywidualnie udzielonego rabatu.

 2. Wysokość płatności za oferowane Zabiegi i Pakiety Zabiegów nabywane w Gabinecie określa Cennik Zabiegów i Pakietów. Ceny podane w Cenniku Zabiegów i Pakietów są cenami brutto. Cennik Zabiegów i Pakietów jest dostępny również na stronie Serwisu.

 3. Wysokość płatności za oferowane Pakiety Zabiegów określa Cennik Pakietów. Ceny podane w Cenniku Pakietów są cenami brutto. 

 4. Cennik Pakietów jest dostępny również na stronie Serwisu. Ceny Usług wskazane w Cenniku Zabiegów i Pakietów i Cenniku Pakietów (dalej łącznie jako „Cennik”), nie obowiązują w przypadku żądania przez Klienta wykonania zabiegu niestandardowego, wykraczającego poza zakres Usług objętych Cennikiem. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (rabat z ust. 1 lub zabieg niestandardowy), Klient zostanie powiadomiony o łącznej ostatecznej cenie brutto takiego zabiegu lub świadczenia przed wykonaniem świadczenia i będzie mógł według własnego wyboru odstąpić od skorzystania z zabiegu lub świadczenia. W przypadku, gdy Klient dokonał zapłaty za Zabieg przy jego rezerwacji, a cena Zabiegu ulegnie zmianie wskutek zastosowania rabatu lub uznania Zabiegu za niestandardowy po dokonaniu płatności, odpowiednio Gabinet dokona zwrotu płatności w kwocie stanowiącej różnicę między uiszczoną ceną Zabiegu a ceną Zabiegu po uwzględnieniu rabatu, lub Klient będzie zobowiązany do uiszczenia różnicy ceny uiszczonej za Zabieg a ceny faktycznej Zabiegu niestandardowego. W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty za Zabieg, który okazał się niestandardowy (wskutek czego jego cena wzrosła) i odstąpienia z tej przyczyny od skorzystania z Zabiegu, Gabinet dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności. 

 5. Promocje i rabaty udzielane przez Spółkę lub Partnera nie podlegają łączeniu – dotyczy to również promocji i rabatów oferowanych za pośrednictwem serwisów internetowych wskazanych w ust. 9,10 i 11 niniejszego paragrafu.

 6. Zabiegi i Usługi sprzedawane w Pakiecie nie mogą być objęte rabatem. Warunki otrzymania rabatu wskazywane będą przez pracowników Gabinetu, określone w oddzielnym regulaminie lub podane będą w każdym z Gabinetów w stosowny sposób.

 7. Zakupiony pojedynczy Zabieg ważny jest przez 2 (dwa) miesięcy liczonych od dnia jego zakupu – w tym okresie należy skorzystać z usług na podstawie zakupionego Zabiegu. Po upływie terminu ważności, Zabieg traci ważność, a posiadacz Zabiegu traci wynikające z niego uprawnienia. W przypadku niezrealizowania Zabiegu przez jego posiadacza lub chęci skorzystania z niego po terminie ważności Zabiegu, jego posiadaczowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania zakupionego Zabiegu, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Zabieg. 

 8. Łączna liczba Zabiegów Elektroepilacji wykonanych w ramach jednego Pakietu wynosi maksymalnie 10 Zabiegów Elektroepilacji (dalej „Pakiet Elektroepilacji”). W ramach nabycia Pakietu Elektroepilacji, Klient nabywa prawo do korzystania z usług Gabinetu w postaci Zabiegów Elektroepilacji przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty zakupu Pakietu Elektroepilacji. Po upływie tego terminu Pakiet traci ważność, a Klient traci wynikające z niego uprawnienia. W przypadku niezrealizowania Pakietu przez Klienta lub chęci skorzystania z niego po terminie ważności Pakietu, Klientowi nie przysługują żadne prawa z tytułu posiadania zakupionego Pakietu, nie może on też rościć sobie prawa do rekompensaty lub zwrotu opłaty za Pakiet. W przypadku, gdy Klient nabył Pakiet Elektroepilacji, a w trakcie jego realizacji okazało się, że potrzebna jest mniejsza liczba Zabiegów niż maksymalna liczba Zabiegów przewidziana w Pakiecie, Klientowi nie przysługuje zwrot różnicy za niewykorzystane Zabiegi. W przypadku, gdy Klient nabył Pakiet Elektroepilacji, a w trakcie jego realizacji okazało się, że potrzebna jest większa liczba Zabiegów niż maksymalna liczba Zabiegów przewidziana w Pakiecie, Klient ma możliwość dokupienia dodatkowych Zabiegów w cenie określonej w Cenniku.

 9. Spółka może także okazjonalnie oferować możliwość zakupu Zabiegu elektroepilacji w promocyjnej cenie za pośrednictwem serwisu Groupon, dostępnego pod adresem groupon.pl. Każdy kupon zakupiony za pośrednictwem tego serwisu jest imienny. Klientowi przysługuje prawo do wyłącznie jednokrotnego skorzystania z danej promocji oferowanej za pośrednictwem serwisu Groupon. Klient, aby skorzystać z zakupionego kuponu, ma obowiązek potwierdzenia pracownikowi Gabinetu swojej tożsamości poprzez okazanie dokumentu tożsamości. Kupon może obejmować usługę jednego Zabiegu elektroepilacji albo Pakietu Zabiegów elektroepilacji. Dokonanie płatności za kupon za pośrednictwem serwisu Groupon oraz na warunkach w nim określonych jest równoznaczne z dokonaniem płatności za Zabieg elektroepilacji.

 10. Spółka może oferować Klientom możliwość uzyskania zniżki na Zabiegi elektroepilacji na zasadach określonych w odrębnych regulaminach lub zasadach opisanych w Serwisie.

 11. Spółka może oferować także bonus dla nowego Klienta, który nabędzie swój pierwszy Zabieg elektroepilacji, Pakiet Zabiegów elektroepilacji. Jeżeli Klient skorzysta z umówionego Zabiegu elektroepilacji, będzie mu przysługiwała zniżka na ten Zabieg w wysokości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). W przypadku, gdy Klient wykupił Zabieg elektroepilacji, Pakiet Zabiegów elektroepilacji przed otrzymaniem powyższej zniżki, może ją wykorzystać na Voucher. Klientowi przysługuje prawo do wyłącznie jednokrotnego skorzystania ze zniżki wskazanej w niniejszym ustępie.

 12. Zakupione w Gabinecie Usługi i Produkty nie podlegają zwrotowi.

 13. Mając na uwadze fakt, iż działanie w ramach Zabiegu Elektroepilacji jest zależne od indywidualnych predyspozycji każdego Klienta i zależy m.in. od budowy owłosienia oraz fazy cyklu wzrostu włosa, Spółka ani Partner w ramach Pakietu obejmującego Zabiegi Elektroepilacji nie gwarantuje pełnego efektu depilacji.
   

§ 5. Odpowiedzialność 

 1. Niezastosowanie się Klienta do wymagań niniejszego Regulaminu Gabinetu, w tym w szczególności niepoinformowanie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do korzystania z Usług Gabinetu, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Gabinetu, Partnera i Spółki za ewentualne powikłania zdrowotne Klienta po przeprowadzonym Zabiegu. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek skutki związane z zatajeniem lub pominięciem jakiejkolwiek choroby lub schorzenia wskazanych w niniejszym Regulaminie Gabinetu lub Karcie Klienta jako przeciwskazania do wykonywania Zabiegów. 

 2. Gabinet, Partner i Spółka nie bierze odpowiedzialności za brak pożądanych efektów Zabiegu lub powikłania po Zabiegu w przypadku niestosowania się do zaleceń pozabiegowych oraz pielęgnacji domowej.

 3. Informacje podane w Gabinetie oraz przekazywane przez pracowników Gabinetu mają charakter informacyjny oraz edukacyjny i nie mogą zastąpić porady i zaleceń lekarza. Korzystając z oferty Gabinetu Klient jest świadomy, potwierdza i zgadza się, że Gabinet nie oferuje konsultacji i porad medycznych. 

 4. Wykonawca gwarantuje trwałe usunięcie konkretnych włosów, które zostały poddane zabiegowi, pod warunkiem całkowitego zniszczenia ich mieszka włosowego. Jednakże, Wykonawca zastrzega sobie, że nie ponosi odpowiedzialności za możliwe pojawienie się nowych włosków w przetworzonej strefie w przyszłości, ponieważ może to być spowodowane naturalnymi procesami fizjologicznymi organizmu Klienta, na które Wykonawca nie ma wpływu.Korzystanie z Zabiegów Elektroepilacji nie jest równoznaczne z gwarancją całkowitej lub wiecznej depilacji. Korzystanie z Zabiegów, innych Usług Gabinetuu lub Produktów nie jest równoznaczne z gwarancją całkowitego lub wiecznego efektu.


§ 6. Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację na Usługę. 

 2. Reklamację należy składać na piśmie i przesłać listem poleconym na adres siedziby Spółki podany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, Gabinet, w którym miało miejsce świadczenie Usługi Elektroepilacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Klienta oraz wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia dla prawidłowego jej rozpatrzenia, przed rozpatrzeniem reklamacji Spółka zwróci się do Klienta poprzez podany adres lub adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie. 

 4. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności Spółka dokonuje w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia jej złożenia. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Spółka poinformuje Klienta pisemnie lub wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Klienta - w zależności od formy zgłoszenia reklamacji. Jeśli Spółka nie odniesie się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną. 6. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Spółką a Klientem co do zasadności odmowy uwzględnienia reklamacji, Klientowi przysługuje prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient może skorzystać z mediacji lub też polubownego sądownictwa poprzez dostarczenie do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, odpowiedniego formularza – wniosku o mediację lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista przykładowych instytucji wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie uokik.gov.pl.


§ 7. Rezerwacje

 1. Gabinet umożliwia m.in. dokonywanie wcześniejszych rezerwacji Usług, za pośrednictwem Serwisu, poprzez stronę internetową lub aplikację mobilną.

 2. Na zarezerwowane Usługi należy zgłaszać się w umówionym czasie (na 5 minut przed planowaną procedurą). W przypadku znacznego spóźnienia (więcej niż 10 minut) na zarezerwowany termin Usługi przez Klienta, może nastąpić konieczność skrócenia Usługi lub wyznaczenia nowego terminu jej wykonania. W takim przypadku Gabinet może odmówić wykonania Usługi z winy Klienta i wskazać nowy termin, w którym nastąpi realizacja Usługi.

 3. Klient powinien każdorazowo poinformować Gabinet (telefonicznie, mailowo lub osobiście) o konieczności zmiany terminu lub odwołania umówionej wizyty lub Usługi, najpóźniej 48 (czterdzieści osiem) godzin przed planowaną wizytą. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu wizyty przed upływem 48 (czterdzieści osiem) godzin przed terminem wykonania Usługi, Usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie Usługi ustalona w Cenniku lub indywidualnie z Klientem, nie podlega zwrotowi. W przypadku, gdy Klient trzykrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej wizyty personel Gabinetu ma prawo poprosić o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. W tym wypadku, kwota musi zostać zaksięgowana na koncie najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed terminem Usługi.

 4. Gabinet posiada w swojej ofercie Vouchery (Bon). W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu Usługi lub wizyty w ramach Vouchera (Bon) przed upływem 48 (czterdzieści osiem) godzin przed terminem wykonania Usługi, Usługę tę uznaje się za wykonaną, a kwota odpowiadająca cenie Usługi ustalona w Cenniku lub indywidualnie z Klientem, podlega potrąceniu z Vouchera (Bon). W uzasadnionych przypadkach i wyjątkowych sytuacjach losowych, dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu realizacji Vouchera (Bon) lub zamiany Usług po indywidualnej konsultacji z personelem Gabinetu.

 5. Gabinet zastrzega sobie prawo do odwołania Usługi z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie. W sytuacjach nagłych, Klienci będą poinformowani o konieczności odwołania Usługi lub zmianie terminu Usługi w najszybszym możliwym terminie, w pozostałych przypadkach – przed upływem 24 (dwudziestu czterech) godzin przed wyznaczonym terminem. W przypadku konieczności zmiany terminu Usługi, wynikłej z okoliczności leżących po stronie Gabinetu, Klient wybiera najdogodniejszy dla siebie najbliższy wolny termin wykonania Usługi. Jeżeli zmiana terminu dotyczy Usługi w ramach Vouchera (Bon), Voucher przedłuża się o okres równy w/w opóźnieniu. W przypadku, gdy Klientowi, który dokonał zapłaty za Usługę, nie odpowiada żaden z wyznaczonych nowych terminów wykonania Usługi, Gabinet dokona zwrotu na rzecz Klienta dokonanej przez niego płatności z tytułu ceny Usługi.
   

§ 8. Postanowienia końcowe 

 1. W pomieszczeniach zabiegowych Gabinetu obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Na terenie całego Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. 

 2. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w Gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie. 

 3. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za zawinione uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia Gabinecie. 

 4. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru poza wyznaczonym miejscem do przechowania. 

 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Gabinecie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

 6. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu Gabinecie. 

 7. Gabinet poinformuje o zmianie Regulaminu Gabinecie udostępniając treść nowego Regulaminu na stronie Serwisu oraz w Gabinetach w terminie 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. 

 8. Regulamin Gabinecie jest dostępny w Serwisie i Gabinetach. 

 9. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu Gabinecie jest prawo polskie. 

 10. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało żadnego wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. 

 11. Niniejszy Regulamin Gabinecie wchodzi w życie z dniem 23.02.2024

bottom of page